Materiały dydaktyczne

REGULAMIN
korzystania z zasobów projektu „Umysły przyszłości”,
zmieszczonych na portalu umysly.edukacyjni.pl

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z materiałów dydaktycznych powstałych w wyniku realizacji projektu „Umysły przyszłości”, realizowanego przez beneficjenta Europejską Agencję Rozwoju (EAR).

§ 2

Projekt „Umysły przyszłości” powstał dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe. Instytucją pośredniczącą II stopnia jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

§ 3

Materiały dydaktyczne (zdjęcia, filmy, rysunki, pliki audio, multimedia oraz scenariusze) powstały głównie z myślą o wsparciu nauczycieli klas I – III realizujących innowacyjny program nauczania „Umysły przyszłości” obejmujący I etap edukacyjny (edukacja wczesnoszkolna)

§ 4

Z zamieszczonego zasobu mogą korzystać również inni nauczyciele, którzy nie wdrażają w swoich szkołach programu „Umysły przyszłości”, ale realizują zajęcia dydaktyczne zarówno w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum.

§ 5

Korzystanie z zasobów projektu „Umysły przyszłości” jest bezpłatne.

§ 6

Użytkownik zasobów ma prawo do nieograniczonej liczby pobrań utworów oraz korzystania z nich na wszystkich polach eksploatacji.

§ 7

Zasoby projektu „Umysły przyszłości” nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych, w związku z czym Użytkownik zasobów nie może czerpać jakichkolwiek korzyści majątkowych

§ 8

Użytkownik zasobów zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

§ 9

Autorskie prawa majątkowe do zasobów posiada Europejska Agencja Rozwoju z siedzibą w Kielcach oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

§ 10

Użytkownik zasobów ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do wszystkich utworów publikowanych na stronie www.edukacyjni.pl/umysly. 

§ 11

EAR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu i oprogramowania Użytkownika wynikłe z korzystania z zasobów.

§ 12

Użytkownik przed wykorzystaniem zasobów jest zobowiązany do weryfikacji treści zawartych w zasobach/materiałach dydaktycznych, w związku z powyższym EAR nie ponosi odpowiedzialności za treść i jakość merytoryczną zasobów zarówno wobec Użytkowników jak i osób trzecich. EAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy oraz nieprawdziwe lub mylące informacje w nich zawarte.

§ 13

Prowadzący stronę zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w jej funkcjonowaniu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.

§ 14

Strona pozyskuje informacje o adresie IP, domenie Użytkownika. Informacje te są gromadzone jedynie w celach statystycznych i technicznych.

§ 15

EAR będzie wdzięczna Użytkownikom zasobów, za przekazane informacje na temat błędów lub niejasności wykrytych w zasobach, na adres biuro@edukacyjni.pl

 

Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję go.