Aldona Kopik

Jest absolwentką (1988 r.) Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – kierunek: Pedagogika, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna. W 1995 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, w Instytucie Badań Edukacyjnych
w Warszawie (dysertacja nt. Akceleracja rozwoju dzieci siedmioletnich rozpoczynających naukę szkolną).

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1988-1989 r. – Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy (wychowawca klasy pierwszej) oraz
  II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy (zajęcia z pedagogiki). Współpraca ze Studium Wychowania Przedszkolnego w Świdnicy (prowadzenie klasy ćwiczeń dla słuchaczy SWP).
 • 1989-1995 r. – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Wydział Pedagogiczny – asystent.
 • 1995-2005 r. – Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki i Psychologii, a następnie Instytut Edukacji Przedszkolnej
  i Wczesnoszkolnej, Zakład Badań Wieku Rozwojowego – adiunkt.
 • 2005 r. - nadal – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk
  o Zdrowiu, Pracownia Psychologii i Pedagogiki Medycznej – adiunkt.

 

Osiągnięcia zawodowe:

 • Główne kierunki zainteresowań naukowo-badawczych koncentrują się wokół zagadnień rozwoju dziecka, akceleracji rozwoju i jej pedagogicznych konsekwencji, gotowości szkolnej dzieci i jej uwarunkowań, metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz osiągnięć szkolnych uczniów. Od 25 lat prowadzi badania nad rozwojem dzieci z terenu woj. świętokrzyskiego. Współpracuje z wieloma szkołami podstawowymi i przedszkolami
  w regionie świętokrzyskim.
 • Inspiratorka badań nad rozwojem dzieci sześcioletnich, twórczyni zespołu badawczego realizującego dla Ministerstwa Edukacji Narodowej w latach 2005-2007 na terenie całego kraju projekt badawczy „Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej” (projekt zajął I miejsce w Polsce). W projekcie pełniła rolę Zarządzającej Projektem oraz Koordynatora Ogólnopolskiego ds. Rozwoju Umysłowego. Nawiązała współpracę z Kuratoriami Oświaty wszystkich województw i wspólnie z koordynatorami wojewódzkimi zorganizowała pracę 66 zespołów badawczych zatrudniając ok. 900 osób na terenie całego kraju. Celem projektu było określenie stopnia przygotowania dzieci sześcioletnich do podjęcia edukacji szkolnej. Badaniami objętych zostało badania 70 tys. dzieci i ich rodziców oraz 6 tys. nauczycieli na terenie całego kraju. Projekt prezentowany przez MEN jako przykład dobrej praktyki.
 • W wyniku realizacji projektu zespół badawczy opracował dla Ministerstwa Edukacji Narodowej raporty: raport ogólnopolski zatytułowany „Sześciolatki w Polsce. Raport 2006. Diagnoza badanych sfer rozwoju” oraz 16 raportów wojewódzkich. Aldona Kopik jest redaktorem raportu ogólnopolskiego oraz 5 raportów wojewódzkich. Jest również autorką rozdziałów dotyczących rozwoju umysłowego i społecznego badanych dzieci we wszystkich
  17 raportach.
 • Dr Aldona Kopik jest współautorką koncepcji jednego z największych projektów edukacyjnych w Polsce „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej na obszarze 6 województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
 • Dr Aldona Kopik jest współautorką, wydanej w ramach projektu publikacji dydaktycznej dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Publikacja „Każde dziecko jest zdolne” napisana we współautorstwie z Moniką Zatorską, uzyskała pozytywną recenzję prof. zw. dr hab. Stanisława Palki. Pozytywne opinie uzyskały także autorskie narzędzia do oceny inteligencji wielorakich. Dr Aldona Kopik jest również współautorką scenariusza filmu, który ukazuje praktyczne sposoby wykorzystania opracowanej koncepcji w pracy z uczniami.
 • Dr Aldona Kopik jest współautorką (wspólnie z Moniką Zatorska) nowatorskiej koncepcji pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym „Wielointeligentna edukacja dla dziecka”. Koncepcja otrzymała nagrodę za Nowatorski Model Edukacji Małego Dziecka
  w Polsce w 2010 roku. Koncepcja wykorzystuje teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Teoria ta i jej wykorzystanie w praktyce szkolnej cieszy się dużym zainteresowanie na całym świecie. Koncepcja ta została zaprezentowana w pracy „Wielorakie podróże – edukacja dla dziecka”.
 • Dr Aldona Kopik od lat prowadzi badania naukowe nad rozwojem i wychowaniem dzieci
  w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jednocześnie ściśle współpracuje z Kuratoriami Oświaty, ze szkołami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz wieloma instytucjami działającymi na rzecz dzieci. Współpracuje z miesięcznikami dla nauczycieli (m.in. „Bliżej Przedszkola”, „Życie Szkoły”, „Wychowanie w Przedszkolu”, „Nowa Szkoła”). Upowszechnia najnowszą wiedzę i wyniki badań naukowych wśród nauczycieli.
 • W latach 2005-2008 pełniła funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Zdrowia Publicznego, którego była współtwórczynią. Opracowała plany i programy nauczania dla kierunku Zdrowie Publiczne, przygotowała wprowadzenie nowej specjalności. Zorganizowała pracę dydaktyczno-wychowawczą w Instytucie Zdrowia Publicznego. Jest twórczynią
  i kierownikiem studiów podyplomowych „Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej”. Pełni funkcję kierownika Pracowni Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej. Jest członkiem Rady Instytutu Zdrowia Publicznego, w poprzednich kadencjach była członkiem Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 • Jest pracownikiem sumiennym, zaangażowanym i twórczym, poszukującym nowych rozwiązań teoretycznych i praktycznych. W kontaktach międzyludzkich wyróżnia się dużą kulturą osobistą, taktem pedagogicznym i życzliwością.
 • Profesjonalnie prowadzi zajęcia ze studentami stosując nowatorskie metody i formy pracy. Dużą wagę przywiązuje do rozwijania zainteresowań młodzieży, inspiruje studentów do działania. Prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie, jest promotorem ponad 300 prac oraz recenzentem. Posiada wyróżniającą ocenę pracy naukowej i dydaktycznej.
 • Prowadzi działalność społeczną w Punkcie Interwencji Kryzysowej działającym na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Współpracuje z placówkami opiekuńczo- wychowawczymi oraz placówkami służby zdrowia na terenie miasta i województwa. Pracuje społecznie na rzecz osób potrzebujących opieki i pomocy.
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.
 • Autorka kilkudziesięciu prac, w tym: książek, artykułów, opracowań popularno-naukowych
  i dydaktycznych.
 • Uczestniczka i organizatorka ponad 100 konferencji naukowych, dydaktycznych, seminariów, szkoleń oraz warsztatów dla nauczycieli wczesnego szczebla kształcenia.

 

Nagrody:

 • 1989 r .- Nagroda Wiceprezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia na studiach
 • 1989 r. - Nagroda Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej
  w kategorii „Promocja”
 • 1995 r. - Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach za osiągnięcia naukowe
 • 2003 r. - Brązowy Krzyż Zasługi
 • 2006 r. - Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach za wyróżniające osiągnięcia naukowe
 • 2008 r. - Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach za wyróżniające osiągnięcia organizacyjne
 • 2008 r. - Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
 • 2009 r. - Nagroda im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz przyznawana przez „Bliżej Przedszkola” za szczególny wkład w edukację i wychowanie dzieci. Nagroda objęta patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej oraz Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.
 • 2009 r. - Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach za wyróżniające osiągnięcia dydaktyczne
 • 2010 r. - Złoty Krzyż Zasługi
 • 2010 r. - Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach za wyróżniające osiągnięcia dydaktyczne
 • 2011 r. - Tytuł i certyfikat (nr 13/2012) Mistrz Pedagogii przyznawany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

Wybrane publikacje:

Publikacje naukowe:

A. Kopik, 1996, Akceleracja rozwoju dzieci siedmioletnich rozpoczynających naukę szkolną, Wydawnictwo WSP, Kielce.

A. Kopik (red.), 2007, Sześciolatki w Polsce. Diagnoza badanych sfer rozwoju. Raport 2006, Wydawnictwo Tekst, Kielce - Bydgoszcz

A. Kopik (red.), 2007, Sześciolatki w Polsce. Diagnoza badanych sfer rozwoju. Raport 2006. Województwo Dolnośląskie, Wydawnictwo Tekst, Kielce - Bydgoszcz

A. Kopik (red.), 2007, Sześciolatki w Polsce. Diagnoza badanych sfer rozwoju. Raport 2006. Województwo Małopolskie, Wydawnictwo Tekst, Kielce - Bydgoszcz

A. Kopik (red.), 2007, Sześciolatki w Polsce. Diagnoza badanych sfer rozwoju. Raport 2006. Województwo Świętokrzyskie, Wydawnictwo Tekst, Kielce - Bydgoszcz

A. Kopik, J. Klimaszewska (red.), 2007, Sześciolatki w Polsce. Diagnoza badanych sfer rozwoju. Raport 2006. Województwo Mazowieckie, Wydawnictwo Tekst, Kielce - Bydgoszcz

A. Kopik, J. Klimaszewska (red.), 2007, Sześciolatki w Polsce. Diagnoza badanych sfer rozwoju. Raport 2006. Województwo Warmińsko-Mazurskie, Wydawnictwo Tekst, Kielce - Bydgoszcz.

***

A. Kopik, 1997, Nauczyciel a niepokoje współczesnej szkoły,
[w] W. M. Wołoszyn (red.), Aksjodeontologiczne aspekty relacji osobowych w procesach edukacyjnych, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz.

A. Kopik, 1998, Poziom rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci siedmioletnich rozpoczynających naukę szkolną,
[w] A. Jopkiewicz (red.), Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci
i młodzieży, „ Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej”, t.1, Kielce.

A. Kopik, 1999,Wykorzystanie testów dojrzałości szkolnej w ocenie poziomu przygotowania dzieci do szkoły, [w] G. Treliński (red.), Niektóre problemy pomiaru czynności i zjawisk dydaktycznych, Wydawnictwo WSP, Kielce.

A. Kopik, 2000, Problemy społecznego funkcjonowania dziecka w edukacji zintegrowanej,
[w] M. Adamczyk, W. Dutkiewicz (red.), Reforma systemu edukacji – wyzwania, szanse, zagrożenia, Wydawnictwo Wszechnica Świętokrzyska, Kielce.

A. Kopik, 2000, Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej (aspekt społeczny),
[w] J. Radziewicz (red.), Progi szkoły, Wydawnictwo IBE, Warszawa.

A. Kopik, 2000, Polski system oświaty na tle systemów krajów Unii Europejskiej
[w] R. Brazis (red.), Nauka a jakość życia, Studium Vilnese, Wilno, vol. 9, nr 2.

A. Kopik, 2000, Rozwój społeczny w procesie edukacji, [w] M. Mendel (red.), Człowiek, Szkoła, Wspólnota. W kręgu edukacji społecznej, Toruń, Wydawnictwo A. Marszałek.

A. Kopik, 2000, Osiągnięcia szkolne uczniów klas młodszych o zróżnicowanym poziomie dojrzałości szkolnej, [w] J. Jakóbowski (red.), Optymalizacja sytuacji szkolnej uczniów, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.

A. Kopik, 2001, Physical and motor maturity as an element of school maturity in children starting school education [w] H. Válková, Z. Hanelová (red.), Movement and Health, Palacky University, Olomouc.

A. Kopik, 2002, Zagadnienie dojrzałości szkolnej w kontekście wyrównywania startu szkolnego [w] S. Czerepanow (red.), Dialog kultur: Ukraina w światowym kontekście. Filozofia edukacji, Wydawnictwo „Ukraiński technołogii”, Lwów.

A. Kopik, 2002, Rozwój społeczny dziecka wiejskiego [w] M. Adamczyk i Z. Ratajek (red.), Wkład ruchu ludowego w przeobrażenia oświaty i szkolnictwa na wsi, Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, Kielce.

A. Kopik, 2003, Rozwój umysłowy i społeczny dzieci rozpoczynających naukę szkolną
[w] R. Brazis (red.), Nauka a jakość życia, Universitas Studioru Polona Vilnensis, Wilno.

A. Kopik, E.Cieśla, 2003, Charakterystyka rozwoju fizycznego, motorycznego i społecznego dzieci u progu szkoły z terenów wiejskich [w] J. Zagórski, M. Skład (red.), Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej, Instytut Medycyny Wsi, Lublin.

A. Kopik, E. Cieśla, 2003, Wpływ cech morfofunkcjonalnych i wieku biologicznego na społeczny rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną, „Edukacja”, nr 2.

A. Kopik, 2003, Recenzja książki B. Wilgockiej-Okoń pt. „Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich ” - „Ruch Pedagogiczny”, nr 5-6.

A. Kopik, 2004, Rozwój społeczny dzieci rozpoczynających naukę szkolną
w kontekście typów zachowań [w] J. Kruk-Lasocka, M. Sekułowicz (red.), Wczesna diagnoza
i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju. Interdyscyplinarne problemy, DSWE TWP, Wrocław.

A. Kopik, 2004, Zawodowe przygotowanie nauczycieli do pracy w nauczaniu zintegrowanym
[w] Z. Ratajek, P. Biłous (red.), Psychologiczne i pedagogiczne podstawy kształcenia specjalistów w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce, t. 1.

A. Kopik, 2004, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w krajach Unii Europejskiej, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 3-4.

A. Kopik, 2005, Child abuse through neglect [w] N. Gozdek, M. Sygit (red.), Health promotion. Theoretical and Practical Aspects, Wydawnictwo Werset, Lublin.

A. Kopik, 2005, Funkcjonowanie społeczne dzieci rozpoczynających naukę szkolną
[w] Z. Ratajek (red.), Uczeń we współczesnej szkole. Problemy reformy edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.

A. Kopik, 2005, Nauczanie na szczeblu elementarnym w wybranych krajach Wspólnoty Europejskiej [w] A. Sajdak (red.), Praktyka tworzenia edukacyjnej wspólnoty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

A. Kopik, 2005, Poczucie kontroli społecznej u dzieci rozpoczynających naukę szkolną
[w] J. Szempruch (red.), Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności
i przyszłości. Teoria praktyka pedagogiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

A. Kopik, 2006, Akceleracja rozwoju dzieci rozpoczynających naukę szkolną, Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Dysleksji, nr 32.

A. Kopik, 2006, Realizacja projektu: „Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej”, Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Dysleksji, nr 32.

A. Kopik, 2006, Projekt badawczy „Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej”, Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej, tom 4, Kielce.

A. Kopik, 2007, Rozwój umysłowy [w] A. Kopik (red.), Sześciolatki w Polsce. Diagnoza badanych sfer rozwoju. Raport 2006, Wydawnictwo Tekst, Kielce-Bydgoszcz.

A. Kopik, B. Walasek-Jarosz, 2008, Dwa konteksty odpowiedzi na pytanie: czy polski sześciolatek może iść do szkoły?, [w] III debata z cyklu Edukacja bez barier „Wychowanie przedszkolne warunkiem wyrównania szans edukacyjnych”, ZG ZNP, Warszawa.

A. Kopik, 2008, Dziecko w społecznej roli ucznia, [w] J.K. Zabłocki, W. Brejnak (red.), Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.

A. Kopik, 2009, Pedagogiczne aspekty akceleracji rozwoju dzieci i młodzieży, [w] V. Šebeň,
V. Burger (red.), Záujmová činnost’ žiakov stav, problémy, trendy, Presov.

A. Kopik, 2009, School maturity in relation to health of six-year-old children in the Lublin Province, [w] H. Popławska (red.), Somatic development, physical fitness and health status of rural children and adolescents, Wydawnictwo AWF, Biała Podlaska.

A. Kopik, 2010, Wsparcie sześciolatka w szkole, [w] J. Łukasik, I. Nowosad, M.J. Szymański (red.), Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

A. Kopik, M.Zatorska, 2011, Wielointeligentna edukacja dla dziecka, [w] I. Adamek, Z.  Zbróg (red.), Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Libron, Kraków.

A. Kopik, M.Zatorska, 2011, Wielointeligenty uczeń – nowe wyzwanie współczesnej szkoły,
[w] J. Szempruch, E. Zyzik, M. Parlak (red.), Nauczyciel i uczeń w przestrzeni edukacyjnej, Wydawnictwo Libron, Kielce.

A. Kopik, M.Zatorska, 2012, Dziecko w świecie wielointeligentnej edukacji, [w]: U. Szuścik,
B. Oelszlaeger (red.); Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości; Wydawnictwo Impuls, Cieszyn.

 

Publikacje dydaktyczne:

A. Kopik, M.Zatorska, 2009, Każde dziecko jest zdolne. Materiały metodyczne projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, Grupa Edukacyjna S.A., Kielce.

A. Kopik, M.Zatorska, 2010, Wielorakie podróże – edukacja dla dziecka, Europejska Agencja Rozwoju, Kielce

A. Kopik, M. Zatorska, 2011, Wielointeligentne odkrywanie świata. Program edukacji wczesnoszkolnej, Europejska Agencja Rozwoju, Kielce.

A. Kopik, M.Zatorska, 2011, Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego, Europejska Agencja Rozwoju, Kielce.

***

A. Kopik, 2008, Zrozumieć jak człowiek się rozwija, Scenariusze zajęć
w przedszkolu.
cz. II, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola.

A. Kopik, 2008, Cykl obrazkowy jako źródło dziecięcych inspiracji, Scenariusze zajęć
w przedszkolu. cz. IV, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola.

A. Kopik, M. Zatorska, 2009, Każde dziecko jest zdolne. Projekt edukacyjnyPierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, „Hejnał Oświatowy”, nr 1.

A. Kopik, M. Zatorska, 2009, Teoria inteligencji wielorakich, „Bliżej Przedszkola”, nr 3.

A. Kopik, M.Zatorska, 2009, Tworzyć, aby zdobywać wielkość, „Bliżej Przedszkola”, nr 4.

A. Kopik, M.Zatorska, 2009, Dziecięce Ośrodki Zainteresowań, „Bliżej Przedszkola”, nr 5.

A. Kopik, M. Zatorska, 2009, Powodzenie w osiąganiu wspólnego celu, „Bliżej Przedszkola”, nr 6.

A. Kopik, M. Zatorska, 2009, Zdiagnozować profil inteligencji, „Bliżej Przedszkola”, nr 7.

A. Kopik, M.Zatorska, 2009, Szkoła atrakcyjna dla dziecka, „Bliżej Przedszkola”, nr 9.

A. Kopik, M. Zatorska, 2009, Inspirowanie zachowań twórczych, „Bliżej Przedszkola”, nr 10.

A. Kopik, 2009, Zjawisko akceleracji rozwoju, „Bliżej Przedszkola”, nr 11.

 

Wybrane konferencje i szkolenia:

 • II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny „Demokracja a wychowanie” zorganizowany przez Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
  31.08-02.09.1995 r., Toruń
  Wystąpienie na temat: Akceleracja rozwoju dzieci siedmioletnich rozpoczynających naukę

 

 • Konferencja Naukowa „Pomiar w kształceniu i samokształceniu” zorganizowana przez Instytut Matematyki WSP w Kielcach
  19-20.04.1996 r., Kielce
  Wystąpienie na temat: Wykorzystanie testów dojrzałości szkolnej w ocenie poziomu  przygotowania dzieci do szkoły

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kształcenie nauczycieli a współczesne problemy wychowania” zorganizowana przez WSP w Częstochowie i Stowarzyszenie J. Korczaka
  13-17.05.1996 r., Częstochowa
  Wystąpienie na temat: Nauczyciel klas początkowych jako wychowawca

 

 • Konferencja Naukowa „Optymalizacja sytuacji szkolnej uczniów potrzebą współczesnego społeczeństwa” zorganizowana przez WSP w Bydgoszczy
  09.11.1999 r., Bydgoszcz
  Wystąpienie na temat: Osiągnięcia szkolne uczniów klas młodszych o zróżnicowanym poziomie dojrzałości szkolnej

 

 • Konferencja Naukowa „Progi szkolne” zorganizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie
  25.11.1999 r., Warszawa
  Wystąpienie na temat: Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej (aspekt społeczny)

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ecce homo, ecce educatio” zorganizowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskie Szkoły STO
  03-04.03.2000 r., Gdańsk
  Wystąpienie na temat: Rozwój społeczny w procesie edukacji

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko z utrudnieniami rozwoju. Problemy interdyscyplinarnej diagnozy i terapii w świetle najnowszych teorii” zorganizowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i DSWE we Wrocławiu
  04-06.05.2000 r., Wrocław
  Wystąpienie na temat: Rozwój społeczny dzieci rozpoczynających naukę szkolną
  w kontekście typów zachowań

 

 • Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Reformy edukacyjne na Ukrainie
  i w Polsce: analiza porównawcza” zorganizowana wspólnie przez MEN w Polsce, WSP
  w Kielcach i Akademię Nauk Pedagogicznych Ukrainy
  7-08.06.2000 r., Lwów, Ukraina i 10-11.06.2000 r., Kielce
  Wystąpienie na temat: Zagadnienie dojrzałości szkolnej w kontekście wyrównywania startu szkolnego

 

 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka a jakość życia. Perspektywy i wyzwania
  III Tysiąclecia” zorganizowana przez Universitas Studiorum Polona Vilnensis
  22-24.06.2000 r., Wilno, Litwa
  Wystąpienie na temat: Polski system oświaty na tle systemów krajów Unii Europejskiej

 

 • 2nd International Conference „Movement and Health” organized by the Faculty of Physical Culture Palacky’ University Olomouc under the auspices of ICSSPE
  15-18.09.2001 r., Olomouc, Czechy
  Wystąpienie na temat: Phisical and motor maturity as an element of school maturity in children starting school education

 

 • Konferencja Naukowa „Wkład ruchu ludowego w przeobrażenia oświaty i szkolnictwa na wsi” zorganizowana przez Wszechnicę Świętokrzyską w Kielcach
  08-09.04.2002 r., Kielce
  Wystąpienie na temat: Rozwój społeczny dziecka wiejskiego

 

 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka a jakość życia. Edukacja w perspektywie stulecia” zorganizowana przez Universitas Studiorum Polona Vilnensis
  19-23.06.2002 r., Wilno, Litwa
  Wystąpienie na temat: Rozwój umysłowy i społeczny dzieci rozpoczynających naukę szkolną

 

 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Auksologia a promocja zdrowia” zorganizowana przez Zakład Antropologii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
  09-11.12.2002 r., Kielce – Wólka Milanowska
  Wystąpienie na temat: Zjawiska akceleracji rozwoju dzieci rozpoczynających naukę szkolną

 

 • International Anthropological Congress „Anthropology and Society” zorganizowany przez Czech Anthropological Society, Charles University in Prague
  22-24.05.2003 r., Praga – Humpolec, Czechy
  Wystąpienie na temat: Physical and motor maturity of children starting school education

 

 • IX Europejska Konferencja ISPCAN zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje
  29-31.08.2003 r., Warszawa
  Wystąpienie na temat: Zaniedbywanie jako forma krzywdzenia dzieci

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Fundamenty edukacyjnej wspólnoty” zorganizowana przez Instytut Pedagogiki UJ w Krakowie
  15-17.04.2004 r., Kraków
  Wystąpienie na temat: Nauczanie na szczeblu elementarnym we Wspólnocie Europejskiej

 

 • X International Congress of Auxology „Human Growth in Sickness and in Health” zorganizowany przez International Association of Human Auxology
  4-7.07.2004 r., Florencja, Italy
  Wystąpienie na temat: School results in junior school students of varied school maturity

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości – strategie rozwoju” zorganizowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego i PCEN w Rzeszowie
  6-8.12.2004 r., Czudec – Rzeszów
  Wystąpienie na temat: Poczucie kontroli społecznej u dzieci rozpoczynających naukę

 

 • II International Congress „Sport and Health” under the auspices of the Secretary General of  the Council of Europe
  21-23.04.2005 r., St. Petersburg, Russia
  Wystąpienie na temat: Physical and motor maturity of children starting school education

 

 • Cykl 16 Wojewódzkich Konferencji Naukowo-Szkoleniowych „Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej” zorganizowanych przez Biuro Projektu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  styczeń-marzec 2006 r., (na terenie wszystkich województw)
  Wystąpienie na temat: Założenia projektu „Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej”
  Wystąpienie na temat: Badanie gotowości szkolnej sześciolatka – aspekt umysłowy

 

 • Konferencja Naukowo - Dydaktyczna „Stanąć za dzieckiem” zorganizowana przez WSiP
  3-4.03.2006 r., Warszawa
  Wystąpienie na temat: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci rozpoczynających naukę

 

 • Sesja Naukowa „Nauka dla Polski” zorganizowana przez MEiN, Polską Akademię Nauk, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich pod patronatem Marszałka Sejmu
  16.05.2006 r., Warszawa
  Prezentacja projektu badawczego „Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej”

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji” zorganizowana przez Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Instytut Psychologii UKSW
  07.10.2006 r., Warszawa
  Wystąpienie na temat: Akceleracja rozwoju dzieci siedmioletnich rozpoczynających naukę

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa podsumowująca projekt badawczy „Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej” zorganizowana przez Biuro Projektu AŚ w Kielcach
  14-15.05.2007 r., Kielce
  Wystąpienie na temat: Sześciolatki w Polsce – rozwój umysłowy
  Wystąpienie na temat: Podsumowanie projektu badawczego „Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej”

 

 • Konferencja Naukowo-Metodyczna zorganizowana przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty
  w Rzeszowie
  22.08.2007 r., Rzeszów
  Wystąpienie na temat: Sześciolatki w Polsce i w województwie podkarpackim – analiza porównawcza badanych sfer rozwoju

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Edukacja przedszkolna – szansa czy zagrożenie” zorganizowana przez Miesięcznik „Bliżej Przedszkola” i Profed
  18.10.2007 r., Białystok
  Wystąpienie na temat: Poziom rozwoju umysłowego i społeczno-emocjonalnego dzieci sześcioletnich z terenu województwa podlaskiego w świetle badań projektu

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w zdrowiu i chorobie” zorganizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej
  25-26.01.2008 r., Kielce
  Wystąpienie na temat: Inteligencje wielorakie – nowe spojrzenie na możliwości człowieka

 

 • III Debata „Edukacja bez barier” – „Wychowanie przedszkolne warunkiem wyrównania szans edukacyjnych” zorganizowana przez ZG Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
  07-08. 03. 2008 r., Warszawa
  Wystąpienie na temat: Wybrane konteksty odpowiedzi na pytanie: czy polski sześciolatek może iść do szkoły?

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej” zorganizowana przez Instytut Psychologii UKSW w Warszawie
  09.04.2008 r., Warszawa
  Wystąpienie na temat: Dziecko w społecznej roli ucznia  

 

 • Konferencje dydaktyczne dla nauczycieli „Pomagamy uczyć” zorganizowane przez WSiP
  15-17.04.2008 r., Jelenia Góra, Szczawno Zdrój, Częstochowa
  Wystąpienie na temat: Nowa rola sześciolatka? - Nowa szkoła? Nowy świat?

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kreowanie tożsamości szkoły. Historia - teraźniejszość – przyszłość” zorganizowana przez Instytut Pedagogiki KUL
  21-23.04.2008 r., Kazimierz Dolny
  Wystąpienie na temat: Szkoła wobec edukacji najmłodszych

 

 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej” zorganizowana przez AWF w Warszawie – Wydział w Białej Podlaskiej
  12-13.06.2008r., Biała Podlaska
  Wystąpienie na temat: Dojrzałość szkolna w kontekście zdrowia dzieci sześcioletnich z terenu województwa lubelskiego

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja dziecka – mity i fakty” zorganizowana przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
  23-24.09.2008 r., Supraśl
  Wystąpienie na temat: Sześciolatek wobec kryteriów dojrzałości szkolnej

 

 • Cykl 14 Regionalnych Konferencji Naukowo - Metodycznych „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” zorganizowanych przez GE S.A.
  Listopad-grudzień 2008 r., (na terenie 6 województw)
  Wystąpienie na temat: Założenia i cele projektu edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
  Wystąpienie na temat: Wykorzystanie koncepcji inteligencji wielorakich w pracy z dziećmi rozpoczynającymi naukę szkolną

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Záujmowá činnost žiakov – stav, problémy, trendy” zorganizowana przez Prešovska Univerzita v Prešove
  27-28.11.2008 r., Presov, Czechy
  Wystąpienie na temat: Pedagogiczne aspekty akceleracji rozwoju dzieci i młodzieży

 

 • Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Edukacja przyszłości - dialog przedszkola i szkoły” zorganizowana przez Miesięcznik „Bliżej Przedszkola” i Akademię Edukacji w Krakowie
  16.05.2009 r., Kraków
  Wystąpienie na temat: Budujemy mosty, czyli dialog przedszkola i szkoły

 

 • V Ogólnopolska Konferencja Pedagogiczna „Oblicza dojrzałości emocjonalnej dzieci
  i młodzieży” zorganizowana przez UKSW w Warszawie i UJK w Kielcach
  26.05.2009 r., Warszawa
  Wystąpienie na temat: Wybrane aspekty dojrzałości emocjonalnej dzieci rozpoczynających naukę szkolną

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Budowanie szkolnej społeczności uczącej się” zorganizowana Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
  08.09.2009 r., Mielec
  Wystąpienie na temat: Teoria inteligencji wielorakich w szkole

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Edukacja z wyobraźnią. Działalność innowacyjna w szkołach” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i PCEN
  20-22.10.2009 r., Czudec k/Rzeszowa
  Wystąpienie na temat: W poszukiwaniu nowego modelu edukacji – szkoła na miarę możliwości dziecka

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka” zorganizowana przez Instytut Nauk Pedagogicznych UJK w Kielcach Filia
  w Piotrkowie Trybunalskim i WODN w Piotrkowie Trybunalskim
  22-23.10.2009 r., Piotrków Trybunalski
  Wystąpienie na temat: Oceniać dla dobra ucznia

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Inteligencje wielorakie europejskie portfolio językowe – nowe trendy w nauczaniu języków obcych na etapie wczesnoszkolnym” zorganizowana przez CODN w Warszawie i British Council Poland
  27.10.2009 r., Warszawa
  Wystąpienie na temat: Inteligencje wielorakie w polskiej szkole

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „W poszukiwaniu diagnozy i spójnego systemu rozwijania talentów uczniów” zorganizowana przez CODN w Warszawie
  16-17.11.2009 r., Warszawa
  Wystąpienie na temat: „Każde dziecko jest zdolne” - w ujęciu teorii inteligencji wielorakich
  Warsztaty na temat: Diagnoza profilu inteligencji ucznia podstawą działań wspierających rozwój zdolności (współautor M. Zatorska)

 

 • Konferencja Naukowo-Metodyczna „Wielointeligentna edukacja w teorii i praktyce” zorganizowana przez Europejską Agencję Rozwoju
  18.03.2010 r., Kielce
  Wystąpienie na temat: Wielorakie podróże, czyli edukacja dla dziecka

 

 • Międzynarodowa Konferencja „Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości” zorganizowana przez UJK w Kielcach
  19-21.04.2010 r., Kielce - Suchedniów
  Wystąpienie na temat:Wielointeligentny uczeń – nowe wyzwanie współczesnej szkoły

 

 • Międzynarodowe Forum „Zdrowie i długowieczność” zorganizowane przez Wydział Nauk
  o Zdrowiu UJK w Kielcach pod patronatem Ministra Zdrowia RP
  20-22.05.2010 r., Kielce
  Wystąpienie na temat: Wachlarz ludzkich możliwości w świetle teorii inteligencji wielorakich

 

 • Konferencja Naukowa „Kompetentny nauczyciel wczesnej edukacji inwestycja w lepszą przyszłość” zorganizowana przez UJK w Kielcach
  26.05.2010 r., Kielce
  Wystąpienie na temat: Jak budować mosty, czyli o dialogu przedszkola i szkoły

 

 • Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Edukacja przedszkolna – od refleksji do praktyki” zorganizowana przez IPPiS Uniwersytetu Pedagogicznego im. MEN w Krakowie
  14.06.2010 r., Kraków
  Wystąpienie na temat: Tradycje a współczesne inspiracje pomiaru zdolności dzieci w wieku przedszkolnym

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie – Szkoła – Komunikacja Społeczna” zorganizowana przez UJ Kraków i UP Kraków pod patronatem KNP PAN
  27-30.09.2010 r., Zakopane
  Wystąpienie na temat: Wspieranie sześciolatków w szkole

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pedagogika. Perspektywa interdysyplinarna” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach
  06-07.10.2011 r., Kielce
  Wystąpienia na temat: Pięć umysłów przyszłości czy przyszłość edukacji?

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja małego dziecka” zorganizowana przez Uniwersytet Śląski Wydział w Cieszynie i Uniwersytet Mateja Bela w Bańskej Bystrici
  15-16.11.2011 r., Cieszyn
  Wystąpienia na temat: Dziecko w świecie wielointeligentnej edukacji

 

 • 4thATEE Winter Conference „The professional development of teacher educators: Bringing together policy, practice and research” zorganizowana przez ATEE i University of w Coimbra
  02-04.04.2012 r., Coimbra, Portugalia
  Wystąpienie na temat: Multi-intelligent discovery of the world: teaching perspectives

 

 • 7 Forum Wychowania Przedszkolnego zorganizowane przez Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”
  18-20.04.2012 r., Kraków
  Wystąpienie na temat: Czy wielointeligentna edukacja sprzyja kształtowaniu umysłów przyszłości?

 

 • Europejska Konferencja OMEP „Szacunek dla dziecka” zorganizowana przez Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego
  18-20.04.2012 r., Warszawa
  Wystąpienie na temat: Dziecko sześcioletnie w grupie rówieśniczej

 

 • Naukowe Seminarium Otwarte „Szkoła-Rodzina-Środowisko. Konflikt czy współpraca?” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach
  17-18.10.2012 r., Kielce
  Wystąpienia na temat: Środowisko szkoły a dojrzałość umysłowa dzieci 6-letnich