Opis projektu

Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty

Numer i nazwa Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia

Numer i nazwa Poddziałania: 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe

Instytucja, w której wniosek został złożony: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Numer konkursu: 2/POKL/3.3.4/2011

Tytuł projektu: Umysły przyszłości

Okres realizacji projektu: od 01.01.2013 do 30.09.2014

Nazwa projektodawcy: Europejska Agencja Rozwoju Spółka Jawna Kopik i wspólnicy

Założenia:

Projekt zakłada poprawę jakości edukacji przez opracowanie i wdrożenie 1 innowacyjnego programu nauczania obejmującego jeden etap edukacyjny, co będzie mieć (1%) bezpośredni wpływ na osiągniecie oczekiwanych rezultatów realizacji priorytetu POKL. Wdrożenie programu wraz z obudową metodyczną w postaci Multipakietów przyczyni się do rozwoju uczniów
w obszarze przedsiębiorczości i nauk mat.-przyr. Opracowany program będzie dostępny na stronie internetowej www.edukacyjni.pl i na portalu wskazanym przez ORE. Każdy zainteresowany nauczyciel będzie mógł wykorzystać powstały program w swojej pracy. Wartością dodana projektu będzie aktywizacja nauczycieli biorących udział w projekcie, pobudzanie podmiotów zewnętrznych i aktywizacja ich na rzecz reformowania polskiej edukacji, wzbogacenie zasobów portalu wskazanego przez ORE, kreowanie postaw związanych z legalnym wykorzystywaniem zasobów Internetu i przeciwdziałanie piractwu internetowemu.

Cel projektu:

Poprawa jakości edukacji poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania obejmującego I etap edukacyjny (edukacja wczesnoszkolna) wraz z obudową metodyczną w postaci multimedialnych pakietów narzędzi edukacyjnych.

Grupa docelowa:

Projekt adresowany jest do 20 szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych), pośrednio do uczniów/uczennic klas I-III (6-9 lat) i nauczycieli/ek edukacji wczesnoszkolnej (bez względu na płeć i wiek), z terenu całej Polski (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie), którzy zechcą podjąć się zespołowego opracowania innowacyjnego programu nauczania obejmującego I etap edukacyjny (edukacja wczesnoszkolna) i pilotażowego wdrożenia go w swoich szkołach. Grupę docelowa stanowić będzie 20 nauczycieli, 20 szkół i min. 300 uczniów (20 klas x 15 uczniów) uczęszczających do klas objętych projektem.

Zgłoszenia do projektu:

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą droga pocztową lub e-mailową. Rekrutacja do projektu będzie trwała od 07.01.2013 -11.02.2013 r. Rekrutacje zaplanowano tak, aby wraz
z przystąpieniem do projektu nauczyciela przystępowała do projektu szkoła, w której pracuje nauczyciel.

Warunki uczestnictwa:

Przed podpisaniem umowy z nauczycielem sprawa wdrażania innowacyjnego programu musi zostać omówiona z dyrektorem placówki, który musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo szkoły, nauczyciela oraz uczniów w projekcie. Uzgodnione zostanie wpisanie programu do SZPN. Zagwarantowana zostanie możliwość wdrażania programu w szkole. Nauczyciel będzie współtworzył ten program a następnie wdrażał go w swojej szkole. W przypadku braku możliwości wdrażania programu przez nauczyciela tworzącego program, dyrektor zapewni możliwość wdrażania programu przez innego nauczyciela klasy I w tej szkole. W sytuacji braku możliwości wdrażania programu w danej klasie z przyczyn niezależnych, dyrektor zapewni możliwość wdrażania programu w innej klasie, przez innego nauczyciela. Na uczestnictwo uczniów
w projekcie projektodawca będzie musiał uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczniów.

Kryteria rekrutacji:

 • Do projektu może przystąpić każdy nauczyciel (z terenu całej Polski) posiadający kwalifikacje do pracy w klasach I-III i mający zatrudnienie w szkole na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
 • Zgodnie z polityka równych szans, do projektu mogą przystąpić zarówno kobiety jak
  i mężczyźni
 • Z jednej szkoły może uczestniczyć w projekcie tylko 1 nauczyciel, który dobrowolnie zadeklaruje chęć grupowego opracowania i wdrażania programu w swojej klasie/szkole
 • Możliwość wdrażania programu w szkole musi zostać potwierdzona przez dyrektora szkoły (pisemna deklaracja dyrektora szkoły)
 • Pożądane jest, aby nauczyciel uczestniczący w opracowaniu programu mógł wdrażać go
  w swojej klasie. W związku z tym powinien to być nauczyciel, który w roku szkolnym 2013/2014 będzie wychowawca I klasy. Nie jest to jednak warunek konieczny.
 • Istnieje możliwość, aby w projekcie uczestniczył nauczyciel, który w roku 2013/2014 nie będzie wychowawcą I klasy i w związku z tym nie będzie mógł wdrażać programu w swojej klasie, ale dyrektor szkoły zapewni możliwość wdrażania programu w tej szkole, w I klasie przez innego nauczyciela (nie uczestniczącego w pisaniu programu).
 • W przypadku większej liczby zgłoszeń nauczycieli, po zakończeniu naboru Projektodawca dokona wyboru nauczycieli dokonując oceny ich dorobku dydaktycznego na podstawie dorobku przedstawionego w aplikacji (staż pracy, doświadczenie w opracowaniu i realizacji programów własnych, działalność innowacyjna, publikacje metodyczne, praca z uczniami
  o specjalnych potrzebach edukacyjnych, znajomość nowoczesnych strategii pracy
  z uczniem, itp.). Wzór aplikacji nauczyciela znajduje się w osobnym dokumencie.

 

Przeszkolenie nauczycieli

Zostanie przeszkolonych 20 nauczycieli. Przewiduje się tworzenie grup opracowujących moduły do programu zgodnie z profilami inteligencji nauczycieli. Opracowanie programu wymaga szkolenia – przedstawienie nauczycielom założeń teoretycznych. Dwudniowe szkolenie rozpocznie się
w sobotę 23 lutego (10 h dyd.), a zakończy w niedziele 24 lutego po południu (5 h dyd.). Zakwaterowanie nauczycieli już od piątku 22 lutego, od godziny 14.00. Szkolenie jest bardzo ważnym elementem całego zamierzenia projektowego i będzie miało istotny wpływ na efekt końcowy – grupowe opracowanie a następnie wdrażanie nowego programu. Na szkoleniu nauczyciele zapoznają się z teoretycznymi założeniami i koncepcjami, na których będzie bazował program. Program szkolenia obejmuje treści z zakresu: koncepcji programu, indywidualizacji pracy, kompetencji kluczowych, inteligencji wielorakich, profili inteligencji i „Umysłów przyszłości” (kreatywny, etyczny, dyscyplinarny, syntetyzujący, respektujący). Materiał szkolenia jest bardzo obszerny a wiele treści to treści zupełnie nowe lub mało znane wymagające szerokiego omówienia i dyskusji.

Tworzenie, opracowanie i upowszechnienie programu

Nauczyciele zostaną podzieleni na pięć 4-osobowych zespołów. Zadaniem każdego zespołu będzie opracowanie treści programowych odpowiednich dla kształtowania jednego z pięciu „umysłów przyszłości”. Każda grupa przygotuje pełen zakres treściowy dotyczący wszystkich edukacji realizowanych w klasach I-III w aspekcie opracowywanego modułu – „umysłu przyszłości” wraz z celami, sposobami ich osiągania i warunkami realizacji. Przewiduje się
2 dwudniowe spotkania zespołów tworzących program. Pierwsze spotkanie (15 h dyd.) pozwoli na przydzielenie każdemu nauczycielowi w zespole odpowiednich zadań i wypracowanie
w grupach modelu tworzonego programu. Uczestnicy będą przygotowywać materiały do programu pracując indywidualnie w domu i kontaktując się z pozostałymi twórcami drogą mailową. Na zakończenie tego etapu planuje się drugie dwudniowe spotkanie (15 h dyd.) wszystkich nauczycieli pracujących nad programem, które pozwoli na dopracowanie powierzonych im zadań w grupach, scalenie materiałów opracowywanych indywidualnie – moduł programu dla danego „umysłu przyszłości” tak, aby możliwe było podjęcie pracy redakcyjnej nad programem. Redaktor programu zbierze i zredaguje opracowane przez Nauczycieli moduły programu
w spójną całość. Zostanie wykonana korekta i recenzja merytoryczna. Opracowany innowacyjny program nauczania będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012. 204). Przewiduje się wydruk 30 egz. programu (zostaną przekazane nauczycielom wdrażającym program) i upowszechnienie jego wersji elektronicznej poprzez zamieszczenie na portalu wskazanym przez ORE i stronie internetowej projektodawcy.

Innowacyjność programu

Polega ona na jego interdyscyplinarnej formule. Formuła interdyscyplinarna to uwzględnienie
w programie treści z zakresu wszystkich edukacji ujętych w podstawie programowej dla I etapu kształcenia, z akcentem na rozwijanie kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, wprowadzający elementy przedsiębiorczości; uwzględniający rozwój nauki, technologii i globalizacji, które wymagają stosowania nowych  form i metod oraz specjalne potrzeby U zdolnych; indywidualizacje, kreatywność, umiejętność syntezy, korzystania z informacji; przygotowujący do życia w zmieniającej się rzeczywistości, czasie i warunkach
z naciskiem na kształtowanie tzw. „umysłów przyszłości” w oparciu o założenia teorii inteligencji wielorakich. W programie wyraźnie zaznaczona będzie indywidualizacja procesu nauczania, czyli uwzględnienie potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wykonanie Multipakietów i upowszechnienie ich

W ramach tego zadania zostanie wytworzony produkt w postaci 6 multimedialnych pakietów narzędzi edukacyjnych -  Multipakietów: scenariusze zajęć, filmy, zdjęcia, rysunki, pliki audio, multimedia. Każdy z 6 Multipakietów będzie  wspierał rozwijanie „umysłów przyszłości” (kreatywny, etyczny, dyscyplinarny, syntetyzujący, respektujący).

Wdrożenie programu i ewaluacja

Od 01.09.2013 r. innowacyjny program będzie wdrażany przez 20 nauczycieli, w 20 szkołach podstawowych  na terenie Polski, działania te obejma min. 300 uczniów uczęszczających do klas objętych projektem. Projektodawca będzie monitorował wdrażanie programu, liczbę uczniów realizujących program. Przed zakończeniem projektu przeprowadzona zostanie ewaluacja.